MR en OR

Net als ieder kindcentrum, kan ook Kindcentrum Valkenhorst niet functioneren zonder de hulp van ouders. We proberen dan ook zo veel mogelijk samen te werken. Bijvoorbeeld door middel van de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderraad (OR).

Medezeggenschapsraad (MR)
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van het team en van de ouders. Samen bespreken ze allerlei zaken die het kindcentrum aangaan. Denk aan het schoolplan, de begroting of bijvoorbeeld het formatieplan. De MR denkt en beslist mee over het beleid van ons kindcentrum. De medezeggenschapsraad heeft daarvoor een flink aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Ouders kunnen hun vragen en opmerkingen over het reilen en zeilen van het kindcentrum inbrengen door contact te zoeken met de MR of haar leden. Ook mogen ouders het openbare deel van de vergaderingen bijwonen. Nieuwe leden voor de MR worden gekozen voor drie jaar. 

Met vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met de MR via: mr@kindcentrum-valkenhorst.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Plateau Integrale Kindcentra kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR onderhoudt vooral de contacten met de bestuurder van Plateau en de raad van toezicht. De MR van Kindcentrum Valkenhorst is dit jaar niet vertegenwoordig in de GMR.

Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit ouders of verzorgers van leerlingen van ons kindcentrum. De ouderraad verricht veel hand- en spandiensten bij allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten schooltijd. Daarnaast is de ouderraad belangenbehartiger en aanspreekpunt voor ouders bij onduidelijkheden. Ieder jaar worden er in oktober/november verkiezingen gehouden voor nieuwe leden van de OR. Het is wenselijk dat de ouderraad representatief is voor de leerlingpopulatie van ons kindcentrum en dat daarom alle groepen vertegenwoordigd zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen via: or@kindcentrum-valkenhorst.nl